header
แม่และเด็ก
  สอนสุขศึกษาหญิงตั้งครรภ์และสามีเกี่ยวกับการปกิบัติตัวเพื่อป้องกัน COVID-19 (29/3/2563)
  อ่านต่อ..
  ทำความสะอาดโต๊ะทำงาน รอบบริเวณของสำนักงาน เพื่อการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 (25/3/2563)
  อ่านต่อ..
  ลงพื้นที่เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบ (Module) การจัดคลินิกบริการปฐมภูมิ (28/2/2563)
  อ่านต่อ..
  กลุ่มพัฒนาอนามัยแม่และเด็กลงพื้นที่อำเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช เก็บข้อมูลสถานการณ์พัฒนาการเด็ก (25/2/2563)
  อ่านต่อ..
  เข้าร่วมประชุมการดูแลสุขภาพเด็กและสตรีด้วยระบบเครือข่ายทางการแพทย์และวิทยาศาสตร์การแพทย์ เขตสุขภาพท (24/2/2563)
  อ่านต่อ..
  กลุ่มพัฒนาอนามัยแม่และเด็ก ร่วมประชุมเพื่อเสนอโครงการกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลคลองน้อย ณ ห้องประชุม (24/2/2563)
  อ่านต่อ..
  เยี่ยมเสริมพลังการดำเนินงานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ณ ศูนย์เด็กเล็กโรงพยาบาลป่าตอง (20/2/2563)
  อ่านต่อ..
  ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพทีมทบทวนและวิเคราะห์สาเหตุการตายมารดา (20/2/2563)
  อ่านต่อ..