header
แม่และเด็ก
  เยี่ยมเสริมพลัง และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ผู้ปฏิบัติงานเด็กปฐมวัย จังหวัดชุมพร (29/1/2563)
  อ่านต่อ..
  ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพทีมประเมินติดตามการสร้างความรอบรู้ในการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยในม (23/1/2563)
  อ่านต่อ..
  ลงพื้นที่เพื่อจัดคลินิกปฐมภูมิ การฝากครรภ์คุณภาพ จังหวัดนครศรีธรรมราช (Anternal Care : ANC Module) (23/1/2563)
  อ่านต่อ..
  งเยี่ยมเพื่อเตรียมความพร้อมต่อการประเมิน รพ.สต.ติดดาว ณ รพ.สต. บ้านเปี๊ยะเนิน อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรร (23/1/2563)
  อ่านต่อ..
  จัดกิจกรรมวันเด็กภายใต้แนวคิด กินกอด เล่น เล่า และเล่นเปลี่ยนโลกสู่พัฒนาการสมวัย สูงดีสมส่วน ฟันไม (11/1/2563)
  อ่านต่อ..
  จัดประชุมมหกรรมวิชาการ “รวมพลัง 1000 วัน plus เพื่อเด็กใต้สุขภาพดี” (9/1/2563)
  อ่านต่อ..
  ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพบริการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพศูนย์อนามัยที่ 11 (9/1/2563)
  อ่านต่อ..
  ลงพื้นที่ถ่ายทำสารคดี รายการ Bird eye view และถอดบทเรียนในประเด็น แม่และเด็ก จ.ระนอง (25/12/2562)
  อ่านต่อ..